El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Llistat d'institucions amigues del Portal de la Comunicació InCom-UAB.

  medios y sida. centro de recursos mediáticos sobre el VIH/SIDA

El Centre de Recursos Mediàtics sobre el VIH / SIDA s'ofereix com a punt de trobada per a les ONG i els professionals de la informació.

  Universitat Rovira i Virgili

Universitat pública de Tarragona.

  Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans i ciutadanes en el seu àmbit territorial: actualment, la província de Barcelona, 311 municipis en xarxa, actua directament prestant serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments.

  Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas y Académicas de la Comunicación (CONFIBERCOM)

Es destina a enfortir la integració de les cultures iberoamericanes i al mateix temps, projectar-les en l'escenari internacional, possibilitant el rescat dels treballs dels Iberoamericà. Per això vol inventariar i difondre el coneixement generat en Iberoamèrica, contribuint per a l'enfortiment de la diversitat del pensament comunicacional mitjançant la creació de mecanismes per a la cooperació intraregional.

  Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC)

Té com a objectiu impulsar el desenvolupament de la investigació en comunicació sobre Amèrica Llatina i en ella al costat de la consolidació d'una comunitat acadèmica que produeix en condicions de llibertat, qualitat i col.laboració.