El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

Ecologia de la comunicació, teoria crítica i interculturalitat

Víctor Silva Echeto

07/2013

La lliçó analitza els antecedents de l'ecologia de la comunicació, des d'una perspectiva arqueològica, introduint-se en els investigadors que van plantejar, inicialment, l'emergència d'aquesta àrea en el context de la investigació en comunicació. Actualitza la investigació sobre l'ecologia de la imatge visual, per plantejar-se, finalment, una teoria crítica de l'ecologia de la comunicació.

Llegir Descarregar PDF

 

Les Teories de la Comunicació davant el repte de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

Miquel Rodrigo

09/2010

Les TIC han irromput amb gran força en la comunicació de la nostra vida quotidiana. Això ha suposat noves pràctiques, però també la necessitat de repensar els processos de comunicació. Les Teories de la Comunicació han d 'afrontar el repte d'explicar i investigar aquests nous fenòmens. Moltes de les seves propostes continuen sent vàlides per a l'anàlisi de les TIC, però cal recordar que la investigació és la que s'encarrega de determinar quines [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Comunicació, desenvolupament i canvi social

Rafael Obregón

04/2009

La comunicació i desenvolupament és una disciplina jove però a la vegada carregada de transformacions profundes en la seva definició, estudi i aplicació. Per als qui comencen a explorar la relació comunicació i desenvolupament és fonamental comprendre els seus antecedents i evolució conceptual, conèixer les crítiques, encerts i avenços, i explorar les més recents tendències i debats. D'aquesta manera, es pot comptar amb elements bàsics per a [...]

Llegir Descarregar PDF

 

L'estètica en l'art. Un apropament a l'art des de la comunicació i l'Estètica Pragmàtica

Vivian Romeu

11/2007

Un pensaria que parlar de l'estètic remet directament a parlar dels judicis de valor que presenta l'art; ens referim concretament als judicis de valor que l'estètica transcendental kantiana va inaugurar com a valor de l'art en l'època moderna, centrats en la bellesa del sublim, i en la sublimitat com a categoria d'allò inaprensible i inconceptualitzable. No obstant això, la proposta que aquí es presenta intenta rescatar les postures primigènies [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Les noves regles de l'etnografia de la comunicació

Jaume Soriano

07/2007

L'objectiu d'aquesta lliçó és palesar alguns dels canvis que s'estan produint en l'etnografia de la comunicació, al meu entendre una de les àrees més innovadores del que, en termes generals, es coneix com a recerca qualitativa de les ciències de la comunicació. Defenso la hipòtesi de que s'està produint una desintegració del "lloc" d'observació i s'està reforçant l'atenció dels investigadors cap a la "interacció", en abstracte, deslocalitzada i [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Introducció a la semiòtica de la imatge (molt aviat disponible en català)

Tanius Karam

12/2006

Entenem per semiòtica de la imatge l'estudi del signe icònic i els processos de sentit-significació a partir de la imatge. L'estudi de la imatge i les comunicacions visuals en realitat desborda l'estrictament pictòric o visual, tal i com poden ser l'anàlisi de colors, formes, icones i composició, per donar pas als elements històrics i soci-antropològics que formen part de la semiòtica de la imatge. […]

Llegir Descarregar PDF

 

Models de la comunicació

Miquel Rodrigo

10/2005

Comencem amb una narració de Jorge Luis Borges (1981: 143-144): "En aquell Imperi, l'Art de la Cartografia va assolir tal Perfecció que el mapa d'una sola Província ocupava tota una Ciutat, i el mapa de l'Imperi, tota una Província. Amb el temps, aquests Mapes Desmesurats no van satisfer i els Col·legis de Cartògrafs van aixecar un Mapa de l'Imperi, que tenia la grandària de l'Imperi i coincidia puntualment amb ell. Menys Addictes a l'Estudi de [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Introducció a la semiòtica

Tanius Karam

01/2005

L'objectiu d'aquesta lliçó és oferir una introducció als fonaments de la semiòtica i sobretot en la seva aplicació als estudis de comunicació. És un text didàctic en el qual es presenten alguns conceptes i autors; es ressalta l'ús del la informació com una eina útil a aplicar-se en diferents objectes d'estudis. És un document que vol despertar l'interès, promoure la curiositat i mostrar la pertinència de marcs teòrics com instruments que ens [...]

Llegir Descarregar PDF